โครงการสัมมนาเครือข่ายบรรณารักษ์ยุคใหม่ Libcamp#2

วันนี้ผมขอนำร่างโครงการสัมมนาเครือข่ายบรรณารักษ์ยุคใหม่ ครั้งที่ 2
หรือที่พวกผมจะเรียกว่า Libcamp#2 มาให้เพื่อนๆ ได้ดูกันก่อนนะครับ

libcamp2

โครงการสัมมนาเครือข่ายบรรณารักษ์ยุคใหม่ Libcamp#2
1. ความเป็นมา
ห้องสมุดยุคใหม่ มีการปรับตัวตามปัจจัยทางสังคมและเทคโนโลยีที่ทำให้พฤติกรรมของผู้ใช้ห้อง สมุดเปลี่ยนไป ซึ่งห้องสมุดปัจจุบันสามารถเข้าถึงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น และสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดได้ปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัย ทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การให้บริการ ดังนั้นบรรณารักษ์จึงต้องมีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความสามารถในการบริการและการจัดการสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายทางสังคมของบรรณารักษ์ เพื่อรองรับกับรูปแบบของห้องสมุดในอนาคต อาทิ ห้องสมุดดิจิทัล ซึ่งเป็นรูปแบบห้องสมุดที่หลายหน่วยงาน รวมทั้งแผนงาน ICT สสส. กำลังพัฒนาให้เกิดขึ้นและใช้งานได้จริง
ดังนั้นแผนงานไอซีทีเพื่อสุขภาวะออนไลน์ ฯ จึงร่วมกับเครือข่ายด้านห้องสมุด จัดการสัมมนาเครือข่ายบรรณารักษ์ยุคใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพให้กับบรรณารักษ์ และเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบรรณารักษ์ โดยใช้ชื่องานว่า Libcamp ซึ่งได้จัดไปแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุม อุทยานการเรียนรู้ TK Park ห้างเซ็นทรัลเวิร์ล
(ตัวอย่างงาน Libcamp#1 : http://www.libraryhub.in.th/2009/05/07/gallery-for-libcamp1/)

2. วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการจัดการความรู้ของเครือข่ายบรรณารักษ์
2.2 เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เช่น บล็อก (Blog) มาเผยแพร่ให้ความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดการความรู้ และเป็นการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างเครือข่ายบรรณารักษ์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมด้านบรรณารักษ์ เพื่อรองรับกับรูปแบบของห้องสมุดในอนาคต หรือ ห้องสมุดดิจิทัล

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
3.1 ห้องสมุดสตางค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.2 ชุมชนบรรณารักษ์ออนไลน์ libraryhub.in.th
3.3 แผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์ และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

4. การดำเนินการ
การสัมมนาเครือข่ายบรรณารักษ์ Libcamp ในครั้งที่สอง จะมีประเด็นหลักในการอภิปราย คือการใช้บล็อกเพื่องานด้านบรรณารักษ์ เช่นการใช้บล็อกเพื่อบันทึกประสบการณ์ทำงานเพื่อจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และการสื่อสารกับผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางที่คนทำงานด้านห้องสมุดจะสามารถพัฒนาและนำไปใช้ เพื่อปรับปรุงห้องสมุดให้เข้าถึงผู้ใช้ในยุคสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตรงตามจุดมุ่งหมายของงานด้านห้องสมุดและบรรณารักษ์ นอกจากประเด็นด้านการใช้บล็อก ในการสัมมนาครั้งนี้จะเปิดให้มีการอภิปรายประเด็นอื่นๆ ตามที่ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความสนใจ

5. กลุ่มเป้าหมาย

บรรณารักษ์รุ่นใหม่ที่สนใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะบล็อกบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาใช้ในการสนับสนุนงานด้านห้องสมุดและบรรณารักษ์ ประมาณ 40 คน

6. รูปแบบการสัมมนา
จะเป็นรูปแบบไม่เป็นทางการ หรืออสัมมนา (Unconference) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้นำเสนอภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามหัวข้อที่สนใจ ซึ่งสามารถเสนอหัวข้อทั้งก่อนวันงานและในวันงานได้ หลังจากการนำเสนอของแต่ละคนจะมีเวลาให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถาม หลังจากนั้นแผนงาน ICT สสส. จะสรุปและกลั่นกรองสิ่งที่ถูกนำเสนอในงานมาเป็นทิศทางและแผนการสนับสนุนงานด้านการใช้เทคโนโลยีในวงการบรรณารักษ์ต่อไป

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 เกิดเครือข่ายในการจัดการความรู้ของบรรณารักษ์
7.2 เกิดแนวคิดในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการจัดการความรู้ระหว่างบรรณารักษ์
7.3 เกิดแนวคิดในการนำเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการให้บริการผู้ใช้

โครงการฉบับนี้เขียนโดย
แผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์ และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(ผมขออนุญาตินำมาลงเพื่อให้เพื่อนๆ ได้เห็นภาพของการเขียนโครงการในครั้งนี้นะครับ)

สำหรับเอกสารโครงการอย่างเป็นทางการ เพื่อนๆ สามารถโหลดได้ที่
เอกสารโครงการสัมมนาเครือข่ายบรรณารักษ์ยุคใหม่ ครั้งที่ 2

ขอบคุณครับ

Related posts

One Thought to “โครงการสัมมนาเครือข่ายบรรณารักษ์ยุคใหม่ Libcamp#2”

  1. คงจะกระตุ้นหน่วยงานที่สำคัญของวงการห้องสมุดพอสมควร

Leave a Comment