ChatGPT แนะนำให้ผมเขียนเรื่องห้องสมุดและบรรณารักษ์แบบนี้

ก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่า “เรื่องที่เขียนในวันนี้ ไม่ได้มาจากการหมดไฟ หรือ หมดไอเดียที่จะเขียนเรื่องราวของห้องสมุดหรือบรรณารักษ์นะครับ” แต่มาจากการอยากลองสิ่งใหม่ๆ มากกว่า

หากกล่าวถึง ChatGPT ผมคงไม่ต้องแนะนำอะไรมากมายแล้ว ณ ตอนนี้ เพราะเชื่อว่าเพื่อนๆ หลายคนก็คงรู้จัก และหลายคนก็คงใช้ในชีวิตประจำวันเช่นกัน

วันนี้ผมได้ตั้งคำถาม “Please tell ideas for write a blog About libraries and librarians” ให้ ChatGPT ตอบ เรามาดูกันว่า ChatGPT จะแนะนำผมอย่างไร

Certainly! Writing a blog about libraries and librarians can be a fascinating and informative topic. Here are some ideas to get you started:

 1. The Evolution of Libraries: Discuss how libraries have evolved over the years, from ancient scrolls to modern digital libraries. Highlight the key milestones in library history.
 2. The Role of Libraries in the Digital Age: Explore how libraries have adapted to the digital age, offering e-books, online databases, and digital resources. Discuss the challenges and opportunities this transition has presented.
 3. Librarians as Information Specialists: Write about the crucial role librarians play in curating and organizing information. Discuss their expertise in helping patrons find reliable sources and conduct research.
 4. The Importance of Library Outreach: Highlight the importance of libraries in the community and how they contribute to education, literacy, and lifelong learning. Discuss outreach programs and initiatives that librarians undertake.
 5. Libraries and Social Inclusion: Explore how libraries promote social inclusion by providing free access to information and resources, especially for underserved communities.
 6. The Quiet Revolution: Silent Spaces in Libraries: Discuss the significance of quiet spaces in libraries and their role in promoting concentration, focus, and contemplation in a noisy world.
 7. Digital Literacy Programs: Highlight the role of libraries in promoting digital literacy, offering computer classes, and helping people bridge the digital divide.
 8. Rare Books and Special Collections: Dive into the world of rare books and special collections held in libraries, showcasing unique and valuable items that are often hidden treasures.
 9. Library Architecture and Design: Explore the architectural aspects of libraries, discussing iconic library buildings and how design impacts the user experience.
 10. Libraries in Literature and Pop Culture: Discuss how libraries and librarians are portrayed in literature, movies, and TV shows. Analyze the cultural significance of these representations.
 11. Library Advocacy: Write about the importance of advocating for libraries and the challenges they face, such as funding cuts and changing community needs.
 12. Personal Stories: Share personal anecdotes or interviews with librarians to showcase their passion for their work and their experiences in the field.
 13. Library Technology Trends: Explore emerging library technologies such as AI-powered search engines, virtual reality experiences, or data analytics used to improve library services.
 14. Libraries and Environmental Sustainability: Discuss how libraries are adopting sustainable practices, such as eco-friendly buildings and reducing paper waste.
 15. Libraries Around the World: Take a global perspective and write about unique libraries from different countries, their architectural features, and the services they offer.

Remember to conduct research, gather data, and provide credible sources to support your blog post. You can also add personal anecdotes or experiences to make your content more engaging and relatable to your readers.

เป็นยังไงกันบ้างครับ นอกจากให้หัวข้อมาแล้วยังมีคำอธิบายเบื้องต้นของหัวข้อต่างๆ ด้วย

ยังไม่พอครับ ผมให้ ChatGPT แปลเป็นภาษาไทยด้วย ซึ่งได้ข้อความโดยสรุปตามด้านล่างนี้เลย

 1. วิวัฒนาการของห้องสมุด
 2. บทบาทของห้องสมุดในยุคดิจิทัล
 3. บทบาทของบรรณารักษ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล
 4. ความสำคัญของห้องสมุดต่อชุมชน
 5. ห้องสมุดกับการเป็นส่วนหนึ่งสังคม
 6. พื้นที่เงียบสงบในห้องสมุด
 7. การส่งเสริมการรู้เรื่องความรู้ดิจิทัล
 8. หนังสือหายากและคอลเล็คชันพิเศษ
 9. สถาปัตยกรรมและการออกแบบของห้องสมุด
 10. ห้องสมุดในวรรณคดีและวัฒนธรรมป๊อป
 11. การส่งเสริมห้องสมุด
 12. เรื่องราวส่วนตัว
 13. แนวโน้มเทคโนโลยีในห้องสมุด
 14. ห้องสมุดและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
 15. ห้องสมุดทั่วโลก

มากไปกว่าหัวข้อข้างต้น ผมให้ ChatGPT ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง “New Technologies Shaping Libraries” ซึ่งได้คำแนะนำเพิ่มดังนี้

 1. RFID Technology: Explain how Radio-Frequency Identification (RFID) systems are streamlining library operations, from checkouts to inventory management.
 2. Library Management Systems (LMS): Discuss the latest advancements in LMS software that help libraries manage their resources more efficiently.
 3. Virtual Reality (VR): Explain how VR is being used to create immersive learning experiences in libraries.
 4. Artificial Intelligence (AI): Discuss AI-powered chatbots and virtual assistants that provide instant assistance to library users.
 5. Data Analytics: Explore how libraries are using data analytics to gain insights into patron behavior and improve services.

เอาเป็นว่าตัวอย่างที่ผมเล่น ChatGPT วันนี้ คงช่วยชี้นำเพื่อนๆ ให้เห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี

หมายเหตุ เทคโนโลยีมีทั้งคุณและโทษ วันนี้ผมฉายภาพด้านดีให้เห็น แต่ด้านที่ไม่ดีของ Technology อยู่ที่ Literacy ของเพื่อนๆ เอง หากใช้โดยไร้จริยธรรม อาจเกิดโทษมากกว่าคุณก็เป็นไปได้นะครับ

About libraryhub 883 Articles
นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ (วาย) ผู้เขียนบล็อกที่เกี่ยวกับห้องสมุดและบรรณารักษ์เป็นงานอดิเรก ปัจจุบันเขียนบล็อกเกี่ยวกับห้องสมุดมาแล้ว 700 กว่าเรื่อง และให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านงานต่างๆ ในห้องสมุด สิ่งที่อยากบอกหลายๆ คน คือ "ผมไม่ใช่ผู้เชียวชาญด้านห้องสมุด แต่ผมก็เป็นคนธรรมดาคนนึงที่เขียนบล็อกห้องสมุดก็เท่านั้นเอง"

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*