ห้องสมุดควรจัดเก็บสถิติอะไรบ้าง (มาวัดผลห้องสมุดกันเถอะ)

เพื่อนๆ หลายคนส่งเมล์มาถามผมว่า “เปิดห้องสมุดมาได้สักพักแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มเก็บข้อมูลห้องสมุดอย่างไร” วันนี้ผมจึงขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขต่าง ๆที่อยู่ในห้องสมุด เพื่อให้เพื่อนๆ ใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ที่จัดเก็บในห้องสมุด หรือข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เก็บในห้องสมุดเป็นตัวเลขที่แสดงให้เราเห็นว่าห้องสมุดมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มีประโยชน์ในแง่ของการเขียนรายงานประจำเดือน ประจำปี เพื่อให้เราเป็นความต้องการของผู้ใช้บริการในห้องสมุด รวมถึงนำเสนอผู้บริหารให้ทราบถึงการดำเนินการต่างๆ ของห้องสมุด ตัวเลขอะไรบ้างหล่ะที่น่าสนใจต่อการเก็บข้อมูล – จำนวนสื่อสารสนเทศในห้องสมุด เช่น หนังสือ สื่อมัลติมีเดีย วารสาร …. – จำนวนผู้เข้าใช้บริการในห้องสมุดในแต่ละวัน (แบบบุคคลและกลุ่มบุคคล) – จำนวนผู้ที่มาสมัครสมาชิกกับห้องสมุด – จำนวนการยืมคืนในแต่ละวัน – จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน – จำนวนครั้งที่มีการแสดงนิทรรศการ หรือ จัดบอร์ด – จำนวนครั้งในการให้บริการตอบคำถาม – จำนวนครั้งในการใช้บริการอุปกรณ์ต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดเตรียม เช่น คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน – จำนวนสื่อสารสนเทศที่มีการแยกหมวดหมู่ – จำนวนสื่อสารสนเทศที่สูญหาย – จำนวนสื่อสารสนเทศที่ได้รับการอภินันทนาการ – จำนวนวารสารเย็บเล่ม – จำนวนอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยงานห้องสมุด – จำนวนในการสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกับหน่วยงานภายนอก – ปริมาณค่าใช้จ่ายและรายรับต่างๆ ของห้องสมุด เอาเป็นว่านี่ก็คือตัวอย่างการจัดเก็บจำนวนตัวเลขต่างๆ แบบคร่าวๆ นะครับ และตัวเลขเหล่านี้ผมว่าไม่ยากเกินไปถ้าเพื่อนๆ จะนำไปจัดเก็บบ้าง จริงๆ แล้วขอเสนอว่าถ้ามีแบบฟอร์มในการบันทึกรายการต่างๆ ก็จะดีมากด้วยครับ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดจากการจัดเก็บข้อมูลสถิติ – เข้าใจและรู้จักความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น หนังสือหมวดไหนที่คนชอบอ่าน – จัดสรรงบประมาณเพื่อเสริมความต้องการให้ผู้ใช้บริการ – ขอเสนองบประมาณในการพัฒนาห้องสมุด ซึ่งเอาเป็นว่าเมื่อเข้าใจถึงตัวเลขต่างๆ เหล่านี้แล้ว ผมก็อยากให้ทุกคนทำความรู้จักและรู้จักการนำตัวเลขเหล่านี้มาใช้ประโยชน์มากที่สุด ไม่ใช่ว่าเอาตัวเลขมาดูเพียงเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวเลขเท่านั้นนะครับ ปล. เดี๋ยววันละหลังจะมาเขียนเรื่องการประยุกต์ในการเก็บสถิติเพื่อสร้างความน่าสนใจในห้องสมุดนะครับ