No Image

สรุปงาน New technology and Best Practice in Library Services

November 23, 2010 libraryhub 20

วันนี้ผมได้มีโอกาสเข้าฟังบรรยายเรื่อง “New technology and Best Practice in Library Services” โดยคุณ John Hickok จาก California State University เห็นว่าเนื้อหาน่าสนใจดีจึงขอเอามาเล่าให้เพื่อนๆ อ่าน รายละเอียดงานบรรยายเบื้องต้น ชื่อการบรรยาย : New technology and Best […]