นายห้องสมุดชวนฟัง : สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ

ค้นเจอใน YouTube เลยอยากเอามาให้เพื่อนๆ ฟังและทำความเข้าใจ

เสียงสัมภาษณ์ รายการ “หยิบมาถก ยกมาคุย” สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
ตอน : สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ
วิทยากร : ผศ.ดร.นคร เสรีรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง privacy thailand และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ออกอากาศ : วันที่ 1 สิงหาคม 2562
ผู้ดำเนินรายการ : นายประจักษ์ มะวงสา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Website: www.nhrc.or.th
Facebook: www.facebook.com/nhrct/
Youtube: www.youtube.com/LibraryNhrct

Related posts

Leave a Comment