โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) รับสมัครบรรณารักษ์ด่วนที่สุด

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) รับสมัครบรรณารักษ์ด่วนที่สุด

วันศุกร์แบบเบาๆ อย่างนี้ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องข่าวงานบรรณารักษ์ดีกว่า วันนี้เปิดเมล์แล้วมีคนฝากมาลง Libraryhub ก็เลยจัดให้ (แบบว่าวันนี้ใจดี) เป็นตำแหน่งงานบรรณารักษ์ เห็นบอกว่า รับด่วนที่สุด ใครสนใจก็อ่านต่อด้านล่างเลยนะครับ

ปล. ขอ Copy จากเมล์มาลงแล้วกันครับวันนี้

คุณวุฒิและคุณสมบัติ
1.ปริญญาตรีด้านบรรณารักษศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ หรือ สารนิเทศศึกษา
2.มีประสบการณ์การทำงานในห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ
3.สามารถสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์ (E-Databases, E-Journals) ได้เป็นอย่างดี
4.สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
6.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
7.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพจิตและกายดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
1.พัฒนาห้องสมุดของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านโรคมะเร็งสำหรับคนไทย
2.บริหารจัดการห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งเน้นเป็น electronic / digital library
3.จัดหาหนังสือ วารสาร หรือสื่อต่างๆ เช่น CD-Rom, DVD ที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งเข้าห้องสมุดตามความเหมาะสม
4.จัดหมวดหมู่หนังสือแบบ (NLM – National Library of Medicine) และแบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกา (LC – Library of Congress Classification)
5.บริการยืม – คืน แก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
6.แนะนำและจัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์
7.บริการและตอบคำถามและช่วยค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์
8.จัดหาข้อมูลทางการแพทย์เพื่อเข้าประชุมทางวิชาการต่างๆ เช่น Tumor Board, Journal Club
9.จัดบริการวารสารประจำสัปดาห์ (Journal Weekly) ให้แก่บุคลากรผ่านทาง E – mail

คุณสมบัติในการคัดเลือก
หากมีประสบการณ์ในการทำงานในห้องสมุดทางการแพทย์หรือศูนย์สารสนเทศทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร
วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง : งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11
วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์ : ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่าเอกสารสมัครงาน

ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail : ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail : hr_ccc@cccthai.org หรือ udomsups@hotmail.com

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.cccthai.org/th_/subweb/hr/
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-576-6663-5

ใครสนใจก็ดำเนินการสมัครตามรายละเอียดข้างบนเลยนะครับ
ขอให้เพื่อนๆ โชคดีครับ

Related posts

Leave a Comment