สรุปสัมมนาเรื่องสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สรุปสัมมนาเรื่องสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขอเล่าต่อจากงานสัมมนาเมื่อกี้นะครับ “การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Preservation of Local Wisdom)” ชื่อของการจัดสัมมนา – การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น (19/2/52) สถานที่ในการจัดงาน – อาคารสัมมนา 2 ห้อง 233 (19/2/52) งานสัมมนาครั้งนี้ จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และ IFLA RSCAO หัวข้องานสัมมนาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ที่น่าสนใจ ????????????????????????? การบรรยาย เรื่อง การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น โดย ศ.ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน ขอบเขตของสารสนเทศท้องถิ่น – สารสนเทศท้องถิ่นชุมชน ?> สารสนเทศตามเขตภูมิศาสตร์ ?> สารสนเทศตามอาณาเขตวัฒนธรรม ภูมิปัญญา คือ ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจน ที่เป็นผลจากการใช้สติปัญญา ภูมิปัญญาชาวบ้าน? -> ภูมิปัญญาไทย -> ภูมิปัญญาสากล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แบ่งภูมิปัญญา เป็น 9 ด้าน ดังนี้ – เกษตรกรรม – อุตสาหกรรม – การแพทย์แผนไทย – การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ – กองทุนและธุรกิจชุมชน – ศิลปวัฒนธรรม – ภาษาและวรรณกรรม – ปรัชญา ศาสนา และประเพณี – โภชนาการ ข้อมูลท้องถิ่นที่จะสามารถนำมาแปลงเป็นสารสนเทศท้องถิ่นได้ เช่น – การบันทึกข้อมูลของท้องถิ่น –…

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Preservation of Local Wisdom)

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Preservation of Local Wisdom)

วันนี้ผมมานั่งฟังบรรยาย เรื่อง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Preservation of Local Wisdom) ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และ IFLA RSCAO ดังนั้นผมคงไม่พลาดที่จะสรุปเนื้อหาให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน แต่ก่อนจะอ่านเรื่องที่ผมสรุปนั้น ผมขอพูดถึงงานสัมมนาครั้งนี้ให้เพื่อนๆ ฟังก่อน งานสัมมนาครั้งนี้ จัด 2 วัน คือ วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2552 ชื่อของการจัดสัมมนา – การสัมมนานานาชาติ เรื่อง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Preservation of Local Wisdom) (18/2/52) – การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น (19/2/52) สถานที่ในการจัดงาน – อาคารสัมมนา 1 ห้อง 5209 (18/2/52) – อาคารสัมมนา 2 ห้อง 233 (19/2/52) งานสัมมนาครั้งนี้ จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และ IFLA RSCAO หัวข้องานสัมมนาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ที่น่าสนใจ ??????????????????- Preservation of Local Wisdom : Best Practices โดย Prof. Gary Gorman และ Dr. Dan Dorner สถานการณ์ปัจจุบัน – การเพิ่มจำนวนของการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีมากขึ้น…